ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดประกาศผลการสอบคัดเลือกได้ที่นี่

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร สังกัดฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดประกาศผลการสอบคัดเลือกได้ที่นี่

Read more

ประกาศขยายเวลาการเปิดรับสมัครบุคลากรจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

ดาวน์โหลดประกาศขยายเวลาการเปิดรับสมัครบุคลากรจ้างเหมาปฏิบัติงานได้ที่นี่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดฝ่ายมาตรฐานการวิจัย

ดาวน์โหลกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเชียนได้ที่นี่

Read more

ประกาศรับสมัครงานบุคลากรจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ป.ตรี) สังกัดฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย จำนวน ๑ อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงานได้ที่นี่

Read more

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ป.โท) สังกัดฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย จำนวน ๑ อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงานได้ที่นี่(พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)

Read more

ประกาศขยายเวลาการเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิทยาศาสตร์ สังกัดฝ่ายมาตรฐานการวิจัย จำนวน ๑ อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศขยายเวลาการเปิดรับสมัครงานได้ที่นี่

Read more

ประกาศรับสมัครบุคลากรจ้างเหมา ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ป.ตรี) สังกัดฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย จำนวน ๒ อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงานได้ที่นี่(บุคลากรจ้างเหมา)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคสัมภาษณ์ ต.นักวิจัย สังกัดฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ดาวน์โลหดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ได้ที่นี่

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

ดาวน์โหลดประกาศผลการคัดเลือกได้ที่นี่

Read more