ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ “การบริหารจัดการงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา”

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ ได้จัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา และสิ่งที่นักวิจัยต้องรู้” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพของนักวิจัยและสร้างความเข้าใจถึงแนวทางในการบริหารจัดการงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนสิ่งที่นักวิจัยต้องรู้ เกี่ยวข้องสัญญาวิจัย (Research Agreement), การตีพิมพ์ผลงาน, สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, วัสดุทางวิทยาศาสตร์และสัญญาการถ่ายโอนวัสดุ (Meterial Transfer Agreement), การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง, ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of

Read more

กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาวิจัย

ด้วยศูนย์ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security Center, University of Hohenheim, Germany) ได้ประกาศให้ทุนเพื่อการศึกษาวิจัยระยะสั้น ๒ ประเภท สำหรับปี ๒๕๕๖ ดังนี้ ๑. ทุน PhD Sandwich Scholarship เพื่อการไปทำวิจัยระยะไม่เกิน

Read more