ข่าวพัสดุ

  ประกาศประกวดวราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงกระต่าย ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงหนูแรท ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงหนูเมาส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดกรงเลี้ยงกระต่าย รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดกรงเลี้ยงหนูแรท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดกรงเลี้ยงหนูเมาส์ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงกระต่าย ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงหนูแรท ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงหนูเมาส์ รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางชุดกล้องวงจรปิด ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิด ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงกระต่าย ต.กำแพงแสน

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและวิเคราะห์ไขมัน

ราคากลางเครื่องชั่งน้ำหนักและวิเคราะห์ไขมัน

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงสะท้อนความถี่สูง 1 เครื่อง

ราคากลางจัดซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง โดยวิธีพิเศษ

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง

Read more

ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัดสมดุลคาร์บอน น้ำ และพลังงาน

ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัดสมดุลฯ

Read more

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมายริการ ทำความสะอาด ปีงปม. 2559

Read more

ประกาศสอบราคา ชุดนั่งร้านพร้อมอุปกรณ์แบบถอดประกอบได้ จำนวน 1 ชุด

ประกาสสอบราคาจ้าง ชุดนั่งร้านพร้อมอุปกรณ์ค้ำยันแบบถอดประกอบได้

Read more