ข่าวพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบตรวจสอบความซ้ำซ้อนของบทความวิชาการ 2021-2022 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีฯ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีฯ แบบสรุปราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีฯ แบบสรุปราคากลางจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีฯ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ราคากลางจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการ ขนาด

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและวิเคราะห์ไขมัน

ราคากลางเครื่องชั่งน้ำหนักและวิเคราะห์ไขมัน

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงสะท้อนความถี่สูง 1 เครื่อง

ราคากลางจัดซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง โดยวิธีพิเศษ

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง

Read more

ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัดสมดุลคาร์บอน น้ำ และพลังงาน

ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัดสมดุลฯ

Read more

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบราคาจ้างเหมายริการ ทำความสะอาด ปีงปม. 2559

Read more

ประกาศสอบราคา ชุดนั่งร้านพร้อมอุปกรณ์แบบถอดประกอบได้ จำนวน 1 ชุด

ประกาสสอบราคาจ้าง ชุดนั่งร้านพร้อมอุปกรณ์ค้ำยันแบบถอดประกอบได้

Read more