ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วย สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ เป็นวารสารตีพิมพ์ (ISSN: 2773-9090) และวารสารฉบับออนไลน์ (ISSN: 2773-9104) ซึ่งวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ดำเนินการจัดทำภายใต้เกณฑ์คุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

Read more

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ขยายเวลาลงทะเบียนและรับบทความในการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อการบรรยาย “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กันยายน 2564 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน และส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2564

Read more

ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ด้วยระบบออนไลน์

ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  ประจำปี 2564 ด้วยระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ณ อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ลงทะเบียน www.sskru.ac.th ส่งบทความ

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ วารสารสาระคาม/ วารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ) และวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน (Community University Engagement Journal)

Read more

ตั๊กแตนตำข้าวคอยาว ชนิดใหม่ของโลก

นายธรณ์ธันย์ อุณหะโชติ (นิสิตปริญญาโท)
และ รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 034-351-886 E-mail: grnsp@ku.ac.th

Read more

ระบบการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ และคณะ
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 097-9234-907 E-mail: ffiscmc@ku.ac.th

Read more

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ใน Journal of Information and Learning

ด้วย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำวารสาร Journal of Information and Learning ซึ่งเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 1 เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการและบริการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา

Read more

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้จัดทำวรสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นสื่อกลางการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกำหนดออกปีละ 2 เล่ม ขณะนี้อยู่ในฐาน TCI 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยตามลิงค์ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/about/contact

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 ภายในหัวข้อ “Economic and social recovery from covid-19 by research and innovation” ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2564 ซึ่งกำหนดรูปแบบนำเสนอในรูปแบบ

Read more

กระดูกปลาแซลมอนปรุงรส

ผศ.ดร. กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5035 E-mail: fagikrl@ku.ac.th

Read more