สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร บริหารจัดการงานวิจัย “จับโจทย์มั่น จัดการแม่น”

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ”

Read more

ลูกชิ้นเห็ด

ดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02-942-8629-35 ต่อ 502 ifrlds@ku.ac.th

Read more