รับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2555 ให้กับนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 5 ปี

รับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2555 ให้กับนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 5 ปี

Read more

ทุนอุดหนุนวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2556 (FY2013)

ทุนอุดหนุนวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2556 (FY2013)

Read more

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. – 15 ก.ย.55

ประกาศ รับสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. – 15 ก.ย.55

Read more

ประกาศรับสมัคร นิสิต นักศึกษา และอาจารย์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่” ปี 2556

ประกาศรับสมัคร นิสิต นักศึกษา และอาจารย์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่” ปี 2556

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนาเชิงสาธารณะ จำนวน 5 เรือง

ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนาเชิงสาธารณะ จำนวน 5 เรื่อง

Read more

สมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2556

สมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2556

Read more

ข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการให้ทุนวิจัย ของ สวก.

ข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการให้ทุนวิจัย ของ สวก. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ว่าด้วยการให้ทุนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร พ.ศ.2555 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ว่าด้วยการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานวิจัย พ.ศ. 2555

Read more