ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง

หน่วยงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบทุน : เมธีวิจัยอาวุโส จาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จากโครงการวิจัย : ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืช เศรษฐกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกกว่ามี ประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์ –> รายละเอียด

Read more

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และ คณะ

หน่วยงาน : ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับมอบทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2554 จำนวน 20 ล้านบาท ระยะเวลาวิจัย 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) จากโครงการ :“การ

Read more

ผศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ

หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัล : นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2554 ผลงาน : เครื่องมือวัดหน่วยแรงของน้ำในช่องว่างดิน การวัดศักย์แรงดูดในดินและการทดสอบที่เกี่ยวข้อง และ ระบบเตือนภัยดินถล่มและการพัฒนาเกณฑ์การเตือนภัยดินถล่ม และแนวทางการปรับปรุงเสถียรภาพของลาด จัดโดย : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระราชูปถัมภ์

Read more

รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธี และคณะ (ร่วมกับกองทัพเรือ และ บริษัท นนทรี จำกัด)

หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ รางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554 ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม : รางวัลระดับดี ผลงาน : “ยานใต้น้ำไร้คนขับสำหรับปราบเรือดำน้ำ” จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Read more

ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ และ นายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์

หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554 รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงาน : “หุ่นยนต์ทำความสะอาดถังน้ำใส” จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -> รายละเอียด

Read more

ผศ.ดร.วิภา หงษ์ตระกูล

หน่วยงาน : ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554 ผลงาน : “สยามบลูฮาร์ดดี้” บัวฝรั่งดอกสีน้ำเงินลูกผสมต้นแรกของโลก จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -> รายละเอียด

Read more

[PowerPoint] การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมด้านการวิจัย มก. เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

POWER POINT ประกอบการบรรยาย : เรื่อง การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมด้านการวิจัย มก. เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)โดย รศ.ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ในงานเปิดบ้าน สวพ.มก. ครั้งที่ 2 วันที่ 16

Read more

เปิดรับสมัครทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 พ.ศ.55 หมายเหตุ : อาจารย์/นักวิจัย โปรดส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนฯ ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 9 ต.ค.55

เปิดรับสมัครทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 พ.ศ.55 หมายเหตุ : อาจารย์/นักวิจัย โปรดส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนฯ ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 9 ต.ค.55

Read more