ผลิตภัณฑ์อาหารจากพุทรา
Jujube's Food Products

................................................................................................................................................
ศิวาพร ศิวเวชช อุดม กาญจนปกรณ์ชัย และโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

             พุทรา เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดเล็ก มีชื่อวิทยาศาสตร์
Ziziyphus mauritiana Lam. เป็นพืชที่ขึ้นได้ดีในหลายพื้นที่ตั้ง
แต่แถบร้อน ร้อนชื้น ถึงแถบอบอุ่น-หนาว ในประะเทศไทย
มีพุทราพันธุ์พื้นเมืองแถบร้อนชื้น ได้แก่ พันธุ์เจดีย์ พันธุ์สาม
รส และพันธุ์ฉนวนทองหรือสงวนทอง เป็นต้น ซึ่งจะมีขนาด
ผลเล็กถึงปานกลาง เนื้อละเอียดและบาง มีกลิ่นรสเข้มข้น และได้มีการนำเข้าพันธุ์พุทราจากประเทศแถบร้อน ซึ่งเป็น
พุทราที่มีผลใหญ่ เนื้อแน่นและหนา มีกลิ่นรสน้อยกว่า เช่น
พันธุ์บอมเบย์ พันธุ์สาลี่ และพันธุ์แอบเปิ้ล เป็นต้นโดยมีพื้น
ที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง
นครปฐม ระยอง สมุทรสาคร และสมุทรปราการ เป็นต้น
  ระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิต
           พุทรา เป็นผลไม้ที่ออกเป็นฤดูกาล โดยใน 1 ปีจะมีผล
ผลิตพุทราออกสู่ตลาด 2 ช่วง คือ เดือนสิงหาคม - กันยายน จะ
มีผลผลิตพุทราออกสู่ตลาดเพียงเล็กน้อย แต่ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม จะเป็นช่วงที่มีผลผลิตพุทราออกสู่ตลาด
มากที่สุดและมีราคาตกต่ำมากโดยมีรายงานราคาพุทราและ
ราคาค้าส่งพุทราในช่วงที่พุทราออกสู่ตลาดมากจากตลาดค้าส่ง
ผักและผลไม้สี่มุมเมืองว่า ราคาพุทราพันธุ์สงวนทองกิโลกรัมละ
1.0 - 1.5 บาท พันธุ์สาลี่ราคา 3 - 5 บาท ส่วนพันธุ์บอมเบย์ราคา
กิโลกรัมละ 2 - 4 บาท


พุทราเชื่อมอบแห้งแบบผลแห้ง

พุทราหยี

การเสื่อมเสียของพุทรา
         พุทราเป็นผลไม้ที่เสื่อมคุณภาพได้ง่าย และมีอายุ
การเก็บสั้นในรูปของผลสด ดังนั้นจึงนำพุทรามาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บ ช่วยเพิ่ม
ทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคในการเลือกบริโภคผลิต
ภัณฑ์จากพุทราให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ช่วย
ลดปัญหาราคาพุทราตกต่ำและเป็นการเพิ่มมูลค่าและ
รายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตพุทรา รวมทั้งยังเป็น
การส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนให้มีความเข้ม
แข็งยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจระดับภูมิภาคดียิ่ง
ขึ้นด้วย ตัวอย่าง
ของผลิตภัณฑ์จากพุทราที่ทดลองผลิตได้แก่
1. น้ำพุทรา จากพุทราพันธุ์พื้นเมือง มีสีเหลืองใสอมส้ม
    หอมกลิ่นพุทรา
2. แยมพุทรา ผลิตได้ทั้งจากพุทราพันธุ์พื้นเมืองและ
     พันธุ์ผลใหญ่ มีสีน้ำตาลใสอมส้ม ผสมด้วยเนื้อพุทรา
     เชื่อม
3. พุทราเชื่อมอบแห้ง จากพุทราพันธุ์ผลใหญ่ทั้งแบบสด
     และแบบแห้ง พุทราสดจะมีเนื้อสีแดงส้มสดใส ส่วน
     พุทราแห้งจะมีเนื้อสีดำคล้ายลูกพรุน

4. พุทรากวนไส้ขนม จากเนื้อพุทราพันธุ์พื้นเมืองที่มีกลิ่น
     รสเข้มข้น มีสีน้ำตาลอมส้มหอมหวาน
5. พุทรากวนหยี จากเนื้อพุทราพันธุ์พื้นเมือง คล้ายพุทรา
     กวนไส้ขนมแต่รสชาติเข้มข้นและเหนียวกว่า คลุกเค้า
     ด้วยน้ำตาล เกลือ และพริกป่น
6. พุทราบ๊วยหวานอบแห้ง จากเนื้อพุทราพันธุ์ผลใหญ่ มีสี
     แดงอมส้ม กลิ่นรสบ๊วย
7. พุทราแช่อิ่มอบแห้ง จากเนื้อพุทราพันธุ์ผลใหญ่ มีสีเหลือง
     หวานหอม
8. พุทราเชื่อม จากพุทราสดและสุกจัด มีกลิ่นหอมหวาน
9. เยลลีพุทรา จากน้ำพุทราสดพันธุ์พื้นเมือง ให้กลิ่นรสพุทรา
    เข้มข้น
10. ซอสพุทรา
11. พุทรากระป๋องแยมพุทรา

พุทราเชื่อมอบแห้งแบบผลสด