งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๖  วันที่ ๓๑ มกราคม - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖   ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ