พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์
Batanical Museum

           พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ให้กับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาระดับต่างๆ ที่กำลังเรียนชีววิทยาพืช จะมีโอกาสได้ศึกษาจากตัวอย่างที่เป็นของจริง และตัวอย่างที่หาดูได้ยาก นอกจากนี้การเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ไปสู่เยาวชน ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืน ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่

ส่วนที่ 1 วิวัฒนาการของพืช
           จัดแสดงโปสเตอร์และกลุ่มพืชที่พบในปัจจุบันที่เป็นผลจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ของบรรพบุรุษในแต่ละช่วงเวลา จนเกิดเป็นกลุ่มพืชไบรโอไฟต์ขนาดเล็กที่ไม่มีท่อลำเลียง และพัฒนาเป็นพืชมีท่อลำเลียงที่ไม่มีเมล็ด พวกพืชใกล้เคียงเฟิร์นและเฟิร์น จนเป็นพืชที่มีท่อลำเลียงที่มีเมล็ดพวกจิมโนสเปริร์มและพืชดอก ซึ่งจัดเป็นพืชเด่นในปัจจุบัน

ส่วนที่ 2 ความหลากหลายของพืช
           จัดแสดงตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ตัวอย่างดองของพืชที่มีเมล็ด แสดงผลและเมล็ดชนิดต่างๆ โดยเน้นตัวอย่างพรรณไม้ที่พบในธรรมชาติของประเทศไทย การใช้ประโยชน์จากพืชในด้านต่างๆ เช่น พืชเส้นใย พืชให้สี และของเล่นสำหรับเด็ก เป็นต้น ตัวอย่างแต่ละชนิดจะมีแผ่นป้ายบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อวงศ์ ชื่อพฤกษศาสตร์ ชื่อพื้นเมือง
ส่วนที่ 2 ชีววิทยาของพืช

            จัดแสดงโปสเตอร์เกี่ยวกับโครงสร้างภายใน โครงสร้างภายนอก หน้าที่ของส่วนต่างๆ เช่น โครงสร้างภายในของราก ลำต้น ใบ และดอก เป็นต้น

            นอกจากนี้ ด้านนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ ได้จัดแสดงพืชสมุนไพร พืชน้ำ และพืชหายากบางชนิด
 

ศรีสม สุวรรณวงศ์ มาลี ณ นคร ลิลลี่ กาวีต๊ะ สุรียา ตันติวิวัฒน์ รวีวรรณ ตัณฑวณิช สุมน มาสุธน
มินตา ชัยประสงค์สุข ฉัตรชัย เงินแสงสรวย และ สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5555, 0-2562-54444 โทรสาร 0-9405627