ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2549

ปี 2548

ปี 2547

 

        ข้อมูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูลงานวิจัย ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำ ได้จากข้อมูลที่สถาบันวิจัยและพัฒนาประสานและบริหาร จากการสืบค้นจากฐานข้อมูลตีพิมพ์นานาชาติ และจากแบบสำรวจที่ส่งไปให้อาจารย์/นักวิจัย กรอกข้อมูล ซึ่งอาจยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ จึงขอให้หน่วยงานแจ้งอาจารย์/นักวิจัย ดำเนินการ ดังนี้

  1. เพิ่มเติมข้อมูลงานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2547 และ 2548 (หากมี) ตามไฟล์แบบสำรวจงานวิจัยที่แนบ [Download]
  2. เพิ่มเติมข้อมูลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี 2547 และ 2548 (หากมี) ตามไฟล์แบบสำรวจงานวิจัยตีพิมพ์ที่แนบ [Download]
  3. บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) สถาบันวิจัยและพัฒนาสืบค้นได้เฉพาะการอ้างอิงระดับนานาชาติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏ กรณีระดับชาติยังไม่มีข้อมูล ขอให้อาจารย์/นักวิจัย แจ้งข้อมูลตามแบบสำรวจบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงดังไฟล์ที่แนบ [Download]

        ทั้งนี้ ขอให้ส่งไปยังฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2549 เพื่อดำเนินการปรับฐานข้อมูลฯ ให้สมบูรณ์ สำหรับการประเมินภายนอกจาก สมศ ในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2549 ต่อไป