สรุปจำนวนผลงานวิัจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ.2550 (1 มกราคม 2550 - 31 ธันวาคม 2550)
 
คณะ/สถาบัน/สำนัก
จำนวนผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
วิทยาเขตบางเขน      
คณะเกษตร
81
54
135
คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์
-
2
2
คณะประมง
27
20
47
คณะมนุษยศาสตร์
15
1
16
คณะวนศาสตร์
28
21
49
คณะวิทยาศาสตร์
64
70
134
คณะวิศวกรรมศาสตร์
41
72
113
คณะศึกษาศาสตร์
33
2
35
คณะเศรษฐศาสตร์
15
2
17
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
2
3
คณะสังคมศาสตร์
3
-
3
คณะสัตวแพทยศาสตร์
24
21
45
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
25
34
59
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
10
-
10
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
8
9
17
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
5
3
8
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
4
-
4
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
-
4
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
2
-
2
สำนักงานอธิการบดี
2
-
2
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
-
1
1
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
1
-
1
สำนักหอสมุด
2
-
2
วิทยาเขตกำแพงแสน
-
คณะเกษตร
61
23
84
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
-
2
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
8
10
18
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3
3
6
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
4
-
4
คณะสัตวแพทยศาสตร์
19
18
37
สถาบันวิจัยและพัฒนา
14
6
20
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
1
1
2
วิทยาเขตศรีราชา
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-
1
1
คณะวิทยาการจัดการศรีราชา
2
-
2
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
-
1
1
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
1
2
3
รวมทั้งสิ้น (ตัดซ้ำแล้ว)
399
346
745