สรุปจำนวนผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการภายในและต่างประเทศ
ประจำปี พ.ศ.2551 (1 มกราคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551)
 
คณะ/สถาบัน/สำนัก
จำนวนผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
วิทยาเขตบางเขน      
คณะเกษตร
108
39
147
คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์
3
2
5
คณะบริหารธุรกิจ
1
1
2
คณะประมง
54
30
84
คณะมนุษยศาสตร์
10
5
15
คณะวนศาสตร์
21
16
37
คณะวิทยาศาสตร์
173
96
269
คณะวิศวกรรมศาสตร์
158
106
264
คณะศึกษาศาสตร์
25
7
32
คณะเศรษฐศาสตร์
15
10
25
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6
3
9
คณะสังคมศาสตร์
7
1
8
คณะสัตวแพทยศาสตร์
59
34
93
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
105
100
205
บัณฑิตวิทยาลัย
1
-
1
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
17
3
20
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
28
29
57
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
15
22
37
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
21
2
23
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
4
15
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
16
-
16
สำนักงานอธิการบดี
1
-
1
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน
2
-
2
สำนักหอสมุด บางเขน
-
2
2
วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะเกษตร
130
14
144
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
1
1
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
20
6
26
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
11
7
18
คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6
1
7
คณะสัตวแพทยศาสตร์
38
20
58
สถาบันวิจัยและพัฒนา
23
7
30
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
14
2
16
วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาการจัดการ
-
3
3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6
5
11
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
3
3
6
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
4
6
10
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
2
-
2
รวมทั้งสิ้น (ตัดซ้ำแล้ว)
928
526
1454