สรุปจำนวนผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการภายในและต่างประเทศ
ประจำปี พ.ศ.2550 (1 มกราคม 2550 - 31 ธันวาคม 2550)
 
คณะ/สถาบัน/สำนัก
จำนวนผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
วิทยาเขตบางเขน      
คณะเกษตร
67
18
85
คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์
1
4
5
คณะประมง
39
11
50
คณะมนุษยศาสตร์
3
3
6
คณะวนศาสตร์
11
7
18
คณะวิทยาศาสตร์
98
32
130
คณะวิศวกรรมศาสตร์
85
85
170
คณะศึกษาศาสตร์
8
6
14
คณะเศรษฐศาสตร์
5
4
9
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3
1
4
คณะสัตวแพทยศาสตร์
35
10
45
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
62
47
109
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
9
-
9
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
2
-
2
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
25
8
33
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
19
4
23
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
19
-
19
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
2
6
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
18
1
19
สำนักงานอธิการบดี
2
-
2
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน
5
1
6
สำนักหอสมุด บางเขน
-
2
2
วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะเกษตร
59
14
73
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
-
1
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
21
5
26
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
9
2
11
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
4
-
4
คณะสัตวแพทยศาสตร์
18
15
33
สถาบันวิจัยและพัฒนา
12
2
14
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
4
-
4
วิทยาเขตศรีราชา
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
-
1
คณะวิทยาการจัดการ
3
1
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
-
1
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
คณะทรัพยากรและอุตสาหกรรมเกษตร
1
-
1
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
2
-
2
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
-
1
1
รวมทั้งสิ้น (ตัดซ้ำแล้ว)
532
268
800