สรุปจำนวนผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการภายในและต่างประเทศ
ประจำปี พ.ศ.2549 (1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549)
 
คณะ/สถาบัน/สำนัก
จำนวนผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
วิทยาเขตบางเขน      
คณะเกษตร
60
11
71
คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์
1
-
1
คณะบริหารธุรกิจ
4
1
5
คณะประมง
59
8
67
คณะมนุษยศาสตร์
13
5
18
คณะวนศาสตร์
22
6
28
คณะวิทยาศาสตร์
108
40
148
คณะวิศวกรรมศาสตร์
50
52
102
คณะศึกษาศาสตร์
18
10
28
คณะเศรษฐศาสตร์
15
6
21
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
11
4
15
คณะสังคมศาสตร์
6
4
10
คณะสัตวแพทยศาสตร์
33
6
39
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
84
43
127
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
3
-
3
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
32
12
44
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
16
-
16
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
22
-
22
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
-
6
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
20
-
20
สำนักงานอธิการบดี
1
-
1
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
1
-
1
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน
2
-
2
สำนักหอสมุด
1
-
1
วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะเกษตร
78
9
87
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
1
-
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
12
6
18
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6
3
9
คณะสัตวแพทยศาสตร์
15
2
17
สถาบันวิจัยและพัฒนา
13
3
16
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
16
-
16
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
2
-
2
วิทยาเขตศรีราชา
-
คณะวิทยาการจัดการ
2
-
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
-
3
3
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
4
2
6
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
1
-
1
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
1
1
2
รวมทั้งสิ้น (ตัดซ้ำแล้ว)
602
214
816