Word Factory App : เกมสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้พัฒนาโปรแกรมต้นแบบ Word Factory App สื่อผสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านการใช้หน่วยคำแปลงที่สำคัญ โดยเฉพาะการแยกแยะหน่วยคำแปลงที่มีหน้าตาคล้ายกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนานเพลิดเพลินผู้เล่นเกมสามารถเดาความหมายศัพท์ใหม่ได้จาก รากศัพท์ prefixes และ suffixes เป็นการนำเกมมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจในการฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะและศัพท์ภาษาอังกฤษมาก

Read more

Word Factory App สื่อผสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมคำศัพท์ชุด

Word Factory App สื่อผสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมคำศัพท์ชุด เป็นสื่อให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถฝึกฝนและเพิ่มพูนศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยโปรแกรม Word Factory ประกอบด้วย E-courseware 3 ชิ้น ได้แก่ Word Tutor ซึ่งอธิบายเนื้อหาทางภาษา เกม Word Inspection ซึ่งแยกความแตกต่างระหว่าง prefixes และ suffixs ที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกัน และเกม Word Manufacturing ซึ่งประกอบคำจากฐานศัพท์ที่กำหนด สอบถามได้ที่ รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-5566

Read more