เอกสารประกอบการสัมมนา “Redefining Sugar for the Modern World”

การสัมมนา เรื่อง “Redefining Sugar for the Modern World” วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม C202 ชั้น

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “Redefining Sugar for the Modern World”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ SIRA Pty Ltd จะจัดการสัมมนา เรื่อง “Redefining Sugar for the Modern World” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index) และให้ข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในอนาคต ในวันอังคารที่ 23

Read more