KU Research to Business EXPO 2018

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  ภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0” (KU Research to Business EXPO2018) วันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยได้รับเกิยรติจาก ดร.สุวิทย์

Read more

KU Research to Business EXPO 2018

การแสดงผลงานวิจัย โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 และ โครงการ Innovation Hub – Agriculture and Foodเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐หัวข้อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0” ลงทะเบียนด่วน

Read more