ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตรึงเซลล์เพื่อผลิตดินคุณภาพ

ด้วยเหตุที่ความต้องการวัสดุปลูกหรือดินชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพยังมีอยู่อีกมาก ผศ.ดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย อาจารย์ประจำจากสายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ รศ.ดร. นีลวรรณ พงศ์ศิลป์ จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้ร่วมกันทำการศึกษาวิจัยเพื่อคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

Read more