เพิ่มคุณภาพการพิมพ์ด้วยนาโนซิลิกาจากแกลบข้าว

ผศ.ดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการสังเคราะห์ซิลิกาบริสุทธิ์จากแกลบข้าว และลดขนาดอนุภาคของซิลิกาให้มีขนาดเล็กถึงระดับนาโนเมตร โดยที่นาโนซิลิกาที่ผลิตได้นี้มีคุณสมบัติเด่นเหมาะสมในการนำมาผสมกับสารเคลือบผิวกระดาษ เพื่อเพิ่มคุณภาพงานพิมพ์บนกระดาษคราฟต์ที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

Read more