Word Factory App : เกมสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้พัฒนาโปรแกรมต้นแบบ Word Factory App สื่อผสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านการใช้หน่วยคำแปลงที่สำคัญ โดยเฉพาะการแยกแยะหน่วยคำแปลงที่มีหน้าตาคล้ายกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนานเพลิดเพลินผู้เล่นเกมสามารถเดาความหมายศัพท์ใหม่ได้จาก รากศัพท์ prefixes และ suffixes เป็นการนำเกมมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจในการฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะและศัพท์ภาษาอังกฤษมาก

Read more