ปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสมะม่วงสุกเพื่ออุตสาหกรรม

ดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร จึงทำการศึกษาวิจัย เพื่อหาวิธีปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสมะม่วงตัดแต่ง และมะม่วงแช่เยือกแข็ง สำหรับการผลิตระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก โดยทำการศึกษาผลของสารที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพต่อคุณภาพมะม่วง

Read more

การเสื่อมคุณภาพในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญด้านคุณค่าทางโภชนาการ นอกเหนือจากเรื่องความอร่อยและเพลิดเพลินขณะรับประทาน จึงได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่ให้ประโยชน์ทางด้านโภชนาการ พร้อมทั้งสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้บริโภค

Read more