มก. ร่วมกับ วช. จัดโครงการพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดย ม.กษตรศาสตร์ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง NEW!!  สมัคร ONLINE รายละเอียดโครงการ กำหนดการ ใบสมัคร

Read more