สวพ.มก. จัดสัมมนาทางวิชาการ “การกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างสร้างสรรค์…นำไปสู่งานที่ดีในยุค 4.0”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการสัมมนาทางวิชาการ “การกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างสร้างสรรค์…นำไปสู่งานที่ดีในยุค 4.0” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยสามารถดำเนินโครงการวิจัยที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้โครงการวิจัยนั้นๆ สามารถนำไปสู่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในวารสารที่ดี ซึ่งเป็นคุณประโยชน์ทั้งกับนักวิจัยเอง และภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์ทำงานวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์” “ประเด็นสำคัญที่ควรรู้ในการนำเสนอและพิจารณาโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” การชี้แจง

Read more