ชาว สวพ.มก. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มก.

ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.พร้อมบุคลากร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ รศ.ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ

Read more

“สัมมาทิฐิและจัดงานขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” ประจำปี 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการ “สัมมาทิฐิและจัดงานขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  

Read more

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559 แก่บุคลากร สวพ.มก.

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มอบของขวัญและอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2559 แก่บุคลากรชาว สวพ.มก. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

Read more

สวพ.มก. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2558 แก่ผู้บริหาร มก.

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สวพ.มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. มอบกระเช้าดอกไม้สวัสดีปีใหม่ 2558 แก่ รศ.ดร.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ. ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

Read more

ขอบคุณบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2557

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงาน “ ขอบคุณบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2557 ” ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ มีการทำบุญใส่บาตรในตอนเช้า และกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และเลี้ยงขอบคุณบุคลากร

Read more