การเสนอขอรับทุนวิจัยตามแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ (เป้าหมายที่) และด้านสังคม (เป้าหมายที่ 2)

ผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการ spearhead ด้านเศรษฐกิจ  (Download) สำหรับโครงการฯ ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองรอบแรก (ผ่าน, ผ่านแบบมีเงื่อนไข) ขอให้จัดทำข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ โดยใช้แบบฟอร์ม “Full Proposal-Spearhead ด้านเศรษฐกิจ.docx” กำหนดให้ส่งมาภายในวันที่ 1 ต.ค. 60 (ส่งก่อนเที่ยง 12.00 น.) ขอให้ดำเนินการจัดทำโดยละเอียด

Read more

แถลงข่าวความร่วมมือ โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นาย ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมฟังแถลงข่าวความร่วมมือ โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน  (Talent Mobility) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Read more

โครงการ Talent Mobility สนับสนุนการยืมตัวบุคลากร/นักวิจัยของหน่วยงานรัฐไปทำงานกับบริษัทเอกชนในตำแหน่งที่ขาดแคลน

โครงการ   Talent Mobility    ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สนับสนุนการยืมตัวบุคลากร/นักวิจัยของหน่วยงานรัฐไปทำงานกับบริษัทเอกชนในตำแหน่งที่ขาดแคลน โดยนักวิจัยจะได้สัมผัสกับการปฏิบัติจริงและได้พบปัญหา ซึ่งอาจพัฒนาไปเป็นโจทย์วิจัยในอนาคตได้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ที่แนบ ดาวน์โหลด เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดโครงการ

Read more