สวพ.มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มจธ.

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อศึกษาดูงานในการปฏิบัติงานของ สวพ.มก. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก. เยี่ยมชมศุนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย และบุคลากรฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย เข้าเยี่ยมชม ศึกษา ดูงานด้านสารสนเทศการวิจัย การจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย การเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย และระบบการจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้บริการเกี่ยวกับงานวิจัย ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) เพื่อนำมาปรับใช้ในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Read more

สวพ.มก. ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร สังกัดสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยียมชมและศึกษาดูงานด้านส่งเสริมสนับสนุน และการบริหารจัดการงานวิจัย ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล.

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและพนักงานจากศูนย์วิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ศึกษาดูงาน

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย พร้อมบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและพนักงานจากศูนย์วิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบการจัดการสารสนเทศงานวิจัย ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

คณะกรรมการการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา ศึกษาดูงานด้านการประสานและบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ต้อนรับคณะกรรมการการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา ศึกษาดูงานด้านการประสานและบริหารงานวิจัย ณ ห้องประชุมฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก.

Read more

สวพ.มก.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากรัฐบาลโมซัมบิก และเจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาเอเซียประเทศฟิลิปปินส์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากรัฐบาลโมซัมบิก และเจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาเอเซียประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งได้มาร่วมโครงการ International Center for Development Communication (ICDC)กับทางสำนักส่งเสริมฯ มก.วันที่ 27-30 เมษายน 2558

Read more

สวพ.มก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม

          วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวารสารฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นปีที่ 4 เพื่อพัฒนาวารสารให้ได้มาตรฐาน TCI จึงมีความประสงค์เยี่ยมชม และศึกษาการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

Read more

ยินดีต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนางานด้านการบริหารการวิจัย โดยมีบุคลากรจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

Read more

สวพ.มก. ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันกฏหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันกฏหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งขอศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางสำนักงานประกันคุณภาพ พิจารณาแล้วว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก เพื่อเป็นแนวทางเสริมความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรทราบแนวทางปฏิบัติในการประเมินคุณภาพ และแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงงานของตนเองได้ จัดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องประชุมทับทิบ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more