สวพ.มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รศ.ดร.พันธ์ุปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการแนะนำหน่วยงาน กระบวนการปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

Read more

สวพ.มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Universiti Teknologi MARA (UiTM),Malaysia

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Research Impact and Ethics Unit Institute of Research, Management and Innovation (IRMI) of Universiti Teknologi MARA (UiTM),Malaysia.

Read more

สวพ.มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มจธ.

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อศึกษาดูงานในการปฏิบัติงานของ สวพ.มก. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก. เยี่ยมชมศุนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย และบุคลากรฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย เข้าเยี่ยมชม ศึกษา ดูงานด้านสารสนเทศการวิจัย การจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย การเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย และระบบการจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้บริการเกี่ยวกับงานวิจัย ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) เพื่อนำมาปรับใช้ในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Read more

สวพ.มก. ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร สังกัดสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยียมชมและศึกษาดูงานด้านส่งเสริมสนับสนุน และการบริหารจัดการงานวิจัย ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล.

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและพนักงานจากศูนย์วิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ศึกษาดูงาน

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย พร้อมบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและพนักงานจากศูนย์วิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบการจัดการสารสนเทศงานวิจัย ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

คณะกรรมการการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา ศึกษาดูงานด้านการประสานและบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ต้อนรับคณะกรรมการการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา ศึกษาดูงานด้านการประสานและบริหารงานวิจัย ณ ห้องประชุมฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก.

Read more

สวพ.มก.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากรัฐบาลโมซัมบิก และเจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาเอเซียประเทศฟิลิปปินส์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากรัฐบาลโมซัมบิก และเจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาเอเซียประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งได้มาร่วมโครงการ International Center for Development Communication (ICDC)กับทางสำนักส่งเสริมฯ มก.วันที่ 27-30 เมษายน 2558

Read more

สวพ.มก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม

          วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวารสารฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นปีที่ 4 เพื่อพัฒนาวารสารให้ได้มาตรฐาน TCI จึงมีความประสงค์เยี่ยมชม และศึกษาการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

Read more