อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2560”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2560” โดยวิทยากร Dr. Andrew John Warner  ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

ประชุมระดมความคิด เพื่อร่วมกันพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเสนอต่อ สวก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล จัดการประชุมระดมความคิด เพื่อร่วมกันพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเสนอต่อ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ในกลุ่มข้าว และ กลุ่มพืชสวน เน้นประเด็น precision agriculture, smart farm จัดขึ้นในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:30-16:00

Read more

มก. ร่วมแสดงผลงานวิจัย “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้” ทั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้” และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัย และบริษัท หน่วยงานผู้ใช้ผลงานวิจัยจำนวน 12 ผลงาน

Read more

สวพ.มก.บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาโจทย์วิจัยและการบูรณาการการเขียนโครงการวิจัยฯ”

วันที่ 25 เมษายน 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวต้อนรับ การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยและการบูรณาการการเขียนโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของประเทศ วิทยากรโดย คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และการพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านการท่องเที่ยว วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุภาวดี

Read more

แสดงความยินดีแก่ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2558

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวพิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. และคณะทีมนักวิจัย คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2558 กล่าวรายงาน โดย

Read more

สวพ.มก จัดฝึกอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. กล่าวเปิดการฝึกอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. เข้าพบติดตามผลดำเนินงานกลุ่มวิจัย/วิชาการวิทยาเขตบางเขน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าพบติดตามผลดำเนินงานกลุ่มวิจัย/วิชาการของวิทยาเขตบางเขน เวลา 13.15 – 14.30 น. พบผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการกลุ่มวิจัย/วิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร

Read more

สวพ.มก. จัดอบรมฯ เรื่องการวางแผนการทดลอง เพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดอบรมฯ เรื่องการวางแผนการทดลอง เพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก. ร่วมกับ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรม”การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย”

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย” เพื่อให้อาจารย์และนักจัย มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ มีและพร้อมให้ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย อันจะเป็นการ เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการยกระดับมาตรฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดอบรม โดย รศ.ดร.ธงชัย

Read more

สวพ.มก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ”การวางแผนการทดลองทางสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R”

วันที่ 2-3 มีนาคม รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.เปิดการอบรม “การวางแผนการทดลองทางสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R” โดยวิทยากร ผศ.ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเนื้อหาการอบรมดังนี้1.หลักการทางสถิติและหลักการในการวางแผนการทดลอง2.หลักการของแผนการทดลอง CRD RCBD LSD

Read more