พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย ระหว่าง มก. กับบริษัท สามพิม จำกัด และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย “กาวน้ำที่มีส่วนผสมของน้ำยางธรรมชาติ, ฟีนอลิก, เรซินและกัมโรซินและกรรมวิธีการผลิต” เลขที่อนุสิทธิบัตร 10454 และลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย/โครงการนวัตกรรม “การวิจัยกาวน้ำยางแข็งตัวและไฟลามช้าสำหรับแผ่นบอร์ดจากเศษผ้า” ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับบริษัท สามพิม จำกัด และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน

Read more

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายวิจัยระหว่าง สวพ.มก. และ Biotechnology and Biochemical Engineering Society of Taiwan (BEST)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 จัดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และ Biotechnology and Biochemical Engineering Society of Taiwan (BEST) ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

Read more

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการยางแห่งประเทศไทย

วันที่ 25 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง “การศึกษาสมดุลคาร์บอนและความต้องการใช้น้ำของพื้นที่ปลูกยางพารา” ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more