โครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง คณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ จึงขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558 เพื่อการสมัครขอรับการพิจารณารางวัลฯ ดังนี้

Read more

มอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557

วันที่ 15 มกราคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการสัมมนา “ประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

การสัมนา “ประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และการมอบรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557

  เมื่อวันศุกร์ที่  15 มกราคม 2559 มีการจัดสัมนา “ประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และการมอบรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

การสัมมนา “ประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดําเนินการพิจารณาผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่อาจารย์นักวิจัย เสนอเพื่อขอรับรางวัล ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์นักวิจัยในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และนําผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยพิจารณาจากเกณฑ์ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัยท ี่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติและ ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี 2557 ประกาศ ณ วันที่ 30

Read more

โครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  คณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ จึงขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 เตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครขอรับการพิจารณารางวัลฯ ดังนี้

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มก. ปี 2556

  Download :  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ                

Read more

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556

ด้วยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554-2556 เป็นการดำเนินการในปีที่ 3 ซึ่งจะพิจารณารางวัลผลงานวิจัยของปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดตามประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

Read more

ประกาศผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555

สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดงานเฉลิมฉลองวันสถาปนาครบรอบ 35 ปี และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555 และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  

Read more

ขยายเวลาการรับสมัครรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555

ด้วยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยฯ จะขยายเวลาการรับสมัครรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555 เนื่องจาก ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 มีการให้ยื่นเสนอ เพื่อพิจารณาให้รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2554 ทำให้มีนักวิจัยจำนวนมากเข้าใจผิด ไม่ได้ยื่นเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ฯ ในปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย ไม่เสียโอกาสในการขอยื่นรับรางวัลผลงานตีพิมพ์ฯ ปี

Read more

สวพ.มก. เปิดรับสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555

ด้วยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ด้วยเงินรายได้ส่วนกลาง มก. ปี 2557 ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554-2556 เป็นการดำเนินการในปีที่ 2 ซึ่งจะพิจารณารางวัลผลงานวิจัยของปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ

Read more