เครื่องต้นแบบในการผลิตเจลดูดซับโลหะหนัก

โดย ผศ.ดร.ทองใส จำนงการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
วิทยาเขตศรีราชา

Read more

ไส้ขนมไทยจากมันสำปะหลังชนิดผง

โดย นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Read more

ลูกชิ้นหมูเสริมใยอาหารจากกากข้าวโพด

โดย นางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์ และทีมวิจัย
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

การเก็บรักษามะขามเปียกเพื่อการส่งออก

โดย รศ.ดร.สุรัสวดี พรหมอยู่
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Read more

แอพพลิเคชันเพื่อการเกษตร ยุค 4.0

ในโลกยุคปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่พัฒนาไปอย่างมาก เกษตรกรไทยจะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดการทำการเกษตรแบบใหม่ที่ตอบรับกับเทคโนโลยีในยุค 4.0 เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งการผลิตด้านการเกษตรแนวใหม่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้วยระบบข้อมูลที่ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร และคณะ จากภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้พัฒนาแอพพลิเคชันทางการเกษตรเกี่ยวกับพืช สัตว์เศรษฐกิจ และการจัดการด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลมากกว่าการใช้ประสบการณ์ในการผลิตด้านการเกษตร ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต

Read more

พลังงานไฟฟ้าชีวภาพ

โดย รศ.พาสินี สุนากร และ ดร.ศิรเดช สุริต
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more

ผงถั่วในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลดไขมัน

โดย นางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี และคณะผู้วิจัย
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Read more

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร

ย้อนไปเมื่อประมาณ 40 ปีก่อน สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ทำหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ สมัยนั้นฐานข้อมูล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ยังไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนยุคนี้ แบบฟอร์มทุกอย่างเป็นกระดาษ โดยที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และทางกระทรวงเกษตร ได้มีการสำรวจหน่วยงานต่างๆในประเทศไทย ว่าหน่วยงานใดมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์สนเทศ ทางการเกษตรแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2523 ซึ่งตอนนั้นสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมที่สุดในประเทศ จึงทำหน้าที่เป็นแหล่งจัดเก็บ รวบรวมสารสนเทศการเกษตรแห่งประเทศไทย

Read more

ลูกชิ้นหมูเสริมใยอาหารจากกากข้าวโพด

นางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์ และทีมนักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวสุภัคชนม์ คลองดี นางสาวบงกชมาศ โสภา และนายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน จึงทำการศึกษาการสกัดใยอาหารจากกากข้าวโพด ที่เป็นของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำนมข้าวโพด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับผลิตภัณฑ์ ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เพื่อทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นทางเลือกและเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำนมข้าวโพด และพัฒนาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเสริมใยอาหาร ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

Read more

การเก็บรักษามะขามเปียกเพื่อการส่งออก

รศ.ดร.สุรัสวดี พรหมอยู่ และผศ.ดร.อรัญญา พรหมกูล จากภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนสีเนื้อมะขามที่เป็นสีดำคล้ำระหว่างการเก็บรักษา โดยหาวิธีการลดหรือชะลอหรือยับยั้งการเปลี่ยนแปลงอาการดังกล่าวให้มะขามเปียกมีคุณภาพด้านสีเป็นที่ยอมรับของตลาด โดยการไม่ใช้ห้องเย็นเพื่อเป็นการลดต้นทุนการเก็บรักษาสินค้า

Read more