สวพ.มก. ร่วมงาน “99 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร”

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. พร้อมทั้งผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมงาน “99 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร” น้อมรำลึกถึงคุณูปการและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาจิตต่ออาจารย์ วันที่ 21 มีนาคม 2561

Read more