ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การปรับปรุงพันธุ์และ เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ และทรงสำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ครบ 10 ปี และ เพื่อสนองนโยบายในการยกระดับภาคการผลิตของประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะประมง เครือข่ายการปรับปรุงพันธุ์และพันธุศาสตร์สัตว์

Read more

สวพ.มก. ร่วมพิธีการเปิดการประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์ – มหิดล – กองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 18

วันที่ 9 กันยายน 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมพิธีการเปิดการประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์ – มหิดล – กองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 18

Read more

การประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 5

สถาบันพัฒนาการดำเนิการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่5 และงานแสดงสินค้าประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ทุกประเภทตาม พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 “ ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559

Read more

ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

สมัครออนไลน์ : การประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : คลิกเพื่อดูรายละเอียด ส่งใบสมัครได้ที่ shregist2559@gmail.com หรือลงทะเบียน online ได้ที่ http://www.sh.mahidol.ac.th หรือโทรสาร

Read more

การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29

สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย (สอนท.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2559 กิจกรรมการประชุมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ การนำเสนอผลงานวิชาการ รวมถึงการจัดแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเชิงอุตสาหกรรมในแวดวงอ้อยและน้ำตาลจากทั่วโลก หากสนใจเข้าร่วมประชุม ร่วมเสนอผลงานวิจัย สามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผลงานวิจัย

Read more

ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Link : รายละเอียด

Read more

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558: Responsible for Lives

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 “The 14th Chulalongkorn University Veterinary Conference 2015: Responsible for Lives” ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในการจัดงานวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดประชุมงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015) ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยมีหัวข้อการนำเสนอผลงานที่เป็นการประยุกต์ศาสตร์ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศในบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 2

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ นำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป รูปแบบการประชุมอาทิ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัย กับ การพัฒนาการเรียนการสอน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัย กับ การพัฒนาการเรียนการสอน” ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน นำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ เป็นการเผยแพร่ผลงานอันจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more