ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัด ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศสมัครงานนัดวืจัย

Read more

งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559 เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ รวมถึงแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561  ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2

Read more

สวพ.มก.จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียง ประจำปี 2560

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิดงานเลี้ยงขอบคุณนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการมอบรางวัลเป็นกำลังใจในการทำงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องแคทรียา โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ภาพนักวิจัยรับรางวัล – https://drive.google.com/drive/folders/0B6Iowp0Hvh2RWUdxMHBjWVo5NzQ?usp=sharing

Read more

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ “การพัฒนาศักยภาพในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์” 13 ก.ย. 60

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ “การพัฒนาศักยภาพในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์” วันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกอบด้วย กำหนดการ

Read more

แสดงความยินดีแก่อาจารย์/นักวิจัยที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ

เมื่อช่วงเดือน มกราคม 2558-ปัจจุบัน มีอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากองค์กรต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ จึงขอมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่อาจารย์/นักวิจัย

Read more

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย ป.เอก สังกัดฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

result

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิจัย ปริญญาเอก สังกัด ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

download(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์)

Read more

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัดฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงวันที่ 11 กันยายน 2557  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งงบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาเอกสังกัด ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 28,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2557 ถึง 6 ตุลาคม 2557 นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

Read more

สวพ.มก.จัดโครงการฝึกอบรบฯ การเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 สวพ.มก.จัดโครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 3 โดยมีการเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัยจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สาขาเกษตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิแสดงข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน      

Read more