ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สุรินทร์

วันที่ 1 กันยายน 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก.  ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นการแนะนำหน่วยงาน กระบวนการทำงาน โครงสร้างองค์กร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก. ยินดีต้อนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และบุคลากร สวพ.มก. ยินดีต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเข้าศึกษาดูงาน โดยเฉพาะด้านจัดทำวารสารวิชาการฯ ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

ฝ่ายเผยแพร่ฯ สวพ.มก. ศึกษาดูงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ.

วันที่ 28 กันยายน 2559 ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ศึกษาดูงานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศการผลิตสื่อ วีดิทัศน์และห้องบริการ Virtual Studio ณ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต  

Read more

สวพ.มก. ให้บริการศึกษาดูงานการบริหารและด้านงานวารสารแก่ มช.

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะทำงานจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาศึกษาดูงานการบริหารและด้านงานวารสารของ สวพ.มก. ณ ห้องประชุมมรกต อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  

Read more

สวพ.มก. ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานจัดทำวารสาร ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก. ยินดีต้อนรับ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ เอแบค เข้าศึกษาดูงาน

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ยินดีต้อนรับ คณะอาจารย์และนักวิจัย สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จำนวน 20 ท่าน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน และเป็นแบบอย่างสำหรับการพัฒนางาน ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

คณะผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สวพ.มก. เยี่ยมชมดูงานบริษัทอินเตอร์เน็ตไทยแลนด์ ประเทศไทย จำกัด มหาชน

คณะผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สวพ.มก. เยี่ยมชมดูงานบริษัทอินเตอร์เน็ต ไทยแลนด์ จำกัด มหาชน วันที่ 30 กันยายน 2558 ณ อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ [print_gllr id=21184]

Read more

สวพ.มก. ยินดีต้อนรับ คณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศึกษาดูงาน

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 รศ.ดร.พันธ์ุปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับ คณะทำงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการวิจัย” ทั้งนี้ได้ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศการวิจัย สวพ.มก. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว แจ้งรายละเอียดการขอดูงานใน สปป.ลาว

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัคราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ถึงข้อปฏิบัติในการเดินทางไปหารือ และศึกษาดูงาน เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว จึงขอแจ้งรายละเอียดการขอดูงาน ใน สปป. ลาว เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน เอกสารที่เกี่ยวข้อง: การขอดูงาน สปป. ลาว

Read more

สวพ.มก.ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 3 สิงหาคม 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมบุคลากร สวพ.มก.ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านการวิจัยที่ประสบความสำเร็จและมีวิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more