วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดขึ้นทุกๆ 4 ปี โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0” โดยรายการเกษตรศาสตร์นำไทย ขอนำเสนอผลงานวิจัยที่จัดแสดง ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ จำนวน 5 ผลงาน โดยมีผลงานดังนี้ 1. การใช้เชื้อรากำจัดผักตบชวา 2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันจระเข้กระชายดำ 3.เทคนิคการบรรจุหมึกหอมที่มีชีวิตเพื่อการขนส่ง 4.การผลิตถ่านกัมมันต์ จากชานอ้อยเพื่อสิ่งแวดล้อม 5.เอนไซม์ขอดเกล็ดปลา

Read more

ใช้ประโยชน์ชานอ้อยผลิตแก๊สมีเทนโดยวิธีการหมักแบบสองขั้นตอน

เพื่อใช้ประโยชน์ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ ผศ.ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ จึงได้ศึกษาหาแนวทางใช้ประโยชน์ชานอ้อยเป็นวัตถุดิบในการผลิตแก๊สมีเทนอย่างต่อเนื่องโดยวิธีการหมักแบบสองขั้นตอน โดยในขั้นต้นเป็นการผลิตแก๊สไฮโดรเจน และขั้นตอนที่สองจึงได้แก๊สมีเทน สุดท้ายผลิตมีเธน

Read more

การผลิตไซลิทอลจากวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร

ไซลิทอลเป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ที่มีความหวานใกล้เคียงกับน้ำตาลทราย แต่ไม่ทำให้ฟันผุเพราะไม่ส่งเสริมการเจริญของจุลินทรีย์ในช่องปาก ดูดซึมในร่างกายได้ช้า และการใช้ไซลิทอลในร่างกายไม่ขึ้นกับสารอินซูลิน จึงไม่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณน้ำตาลในเลือด ผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงสามารถบริโภคไซลิทอลได้

Read more