จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการประจำปี 2561 ดังนี้ ทุนวิจัยเพื่อไปวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลีระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี (International Scholar Exchange Fellowship-ISEF) ทุนวิจัยภายในประเทศ (International Research

Read more

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความคิดรวบยอดและบทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัยในยุโรปกรณีอาหารตัดต่อพันธุกรรม”

ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความคิดรวบยอดและบทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัยในยุโรปกรณีอาหารตัดต่อพันธุกรรม” โดยนักวิจัย คือ คุณสุมนมาลย์ สิงหะ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7

Read more

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมการประชุมและส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 (The 4th Engagement Thailand Annual Conference: University Social Commitment in Challenging Century) ระหว่างวันที่ 5-7

Read more

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558: Responsible for Lives

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 “The 14th Chulalongkorn University Veterinary Conference 2015: Responsible for Lives” ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน

Read more