สวพ.มก.จัดโครงการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น 1/2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรม หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมไพลิน ​ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

Read more

สวพ.มก. จัดอบรม “การเขียนหนังสือราชการ”

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=t0yEDGXv2v8[/youtube] วันที่ 9 มกราคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดอบรมการเขียนหนังสือราชการ รับเกียรติจาก รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากร เพราะการเขียนหนังสือราชการเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติงาน และทำให้บุคลากรนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  ณ ห้องประชุมไพลิน-เพทาย อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more