งานครบรอบ 35 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (วันที่ 2 ต.ค.56 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มก.)

สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดงานครบรอบ 35 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  ในโอกาสนี้ได้จัดพิธีบวงสรวงพระพิรุณและบูรพาจารย์   พิธีสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบโล่  มอบทุนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  มอบทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรบุคลากรสังกัด สวพ.มก. มอบโล่และทุนให้แก่บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการของ สวพ.มก. โดย รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีให้เกียรติร่วมงาน

Read more