การอบรม “IACUC Issues and Veterinary Care: Safe Anesthesia and Pain Control”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการอบรม เรื่อง “IACUC Issues and Veterinary Care: Safe Anesthesia and Pain Control” เพื่อให้นักวิจัยที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เข้าใจกระบวนการการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ สามารถเขียนเสนอโครงการวิจัยและงานทดสอบที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์อย่างถูกต้อง และเรียบรู้วิธีลดความเจ็บปวด และการวางยาสลบ ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน

Read more

การประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 5

สถาบันพัฒนาการดำเนิการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่5 และงานแสดงสินค้าประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ทุกประเภทตาม พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 “ ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559

Read more