ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ThongChai_Director57-61
รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
Associate Professor Dr.Thongchai Suwonsichon

E-mail : fagitcs@ku.ac.th

รองผู้อำนวยการ
BussabaToontong58 ผศ.ดร. บุษบา ต้นทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
E-mail : fhumbus@ku.ac.th
Assistant Professor Dr. Bussaba Tonthong
Deputy Director of Administration Division
E-mail : fhumbus@ku.ac.th
wirat_57 รศ.ดร. วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา
รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานวิจัย
E-mail : fagiwiv@ku.ac.th
Associate Professor Dr.Wirat Vanichsriratana 
Deputy Director of Research Coordination

E-mail : fagiwiv@ku.ac.th
punpiti_57 รศ.ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย
E-mail : pp@ku.ac.th
Associate Professor Dr.Punpiti Piamsa-nga
Deputy Director of Research Information Division

E-mail : pp@ku.ac.th
Porntip58  ผศ.ดร. พรทิพย์ เย็นจะบก
รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
E-mail :fhumpoy@ku.ac.th
  Assistant Professor Dr. Porntip Yenjabok
Deputy Director of Research Dissemination Division
E-mail : fhumpoy@ku.ac.th
Head_Nattawat นาย ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail : rdispk@ku.ac.th
Mr. Nathawat Khlangsap
Assistant Director

E-mail : rdispk@ku.ac.th
หัวหน้าสำนักงาน/ฝ่าย/ศูนย์/สถานี ( Head of Division/Center/Station)
Head_secretary นางเพชรา เปสลาพันธ์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

E-mail : rdiprpp@ku.ac.th
Mrs.Petchara Pasarapurn
Head of Office of the Secretariat
E-mail : rdiprpp@ku.ac.th
Head_Research
น.ส.สุพรรณนิจ พลเสน

หัวหน้าฝ่ายประสานงานวิจัย
และประเมินผล
E-mail : rdisup@ku.ac.th
Miss Suphannij Polasen
Head of Research Coordination and Evaluation Division
E-mail : rdisup@ku.ac.th
Head_adaptive57 น.ส.พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

E-mail : rdispm@ku.ac.th
Miss. Pitcha-orn Sirichewakesron
Head of Research Dissemination Division
E-mail : rdispm@ku.ac.th
Head_information57 นางสาวมาลี สกุลนิยมพร
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย

E-mail : rdimal@ku.ac.th
Miss Malee Sakulniyomporn
Head of Research information Division

E-mail : rdimal@ku.ac.th
Head_CL57 ดร.นงณพชร คุณากร
หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือและวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์
E-mail : rdiswb@ku.ac.th
Dr.Nongnapat Kunagorn
Head of Scientific Equipment and Research Division
E-mail : rdiswb@ku.ac.th