ข้อมูลงานวิจัย มก. เสนอต่อที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย มก. เสนอต่อที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูลจาก : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.

จัดทำโดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

การประชุม
ครั้งที่/วัน/เดือน/ปี
จำนวนโครงการและงบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอก มก.
ปีงบประมาณ 2556
จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการของ
อาจารย์/นักวิจัย มก.
ปีงบประมาณ 2556
ครั้งที่ 11/2556
วันที่ 8 ก.ค. 2556
Link : ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ค.56 Link : ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ค.56