หัวหน้าฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล (Head of Research Coordination and Evaluation Division)

  supannit น.ส.สุพรรณนิจ พลเสน
Miss Suphannij Polasen
E-mail : rdisup@ku.ac.th
ตำแหน่งทางบริหาร
หัวหน้าฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
(Head of Research Coordination and Evaluation Division)
ตำแหน่งทางวิชาการ
เจ้าหน้าที่วิจัย
สังกัด
ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
คุณวุฒิการศึกษา
 

Leave a Reply