รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปี 2556 – ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปี 2556
ผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 (วันทีี่ 1 มิถุนายน 2555 – วันที่ 30 เมษายน 2556)

หมายเลข
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

1.2-4-1 ระบบเว็บไซต์ สวพ.มก.
1.2-4-2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.
1.2-4-3 ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.
1.2.4-4 ระบบบริหารเงินทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มก.
1.2-4-5 ระบบสืบค้นงานวิจัย มก.
1.2-4-6 ระบบฐานข้อมูลวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์
1.2-4-7 เว็บเพจรายงานข้อมูลงานวิจัยที่ใช้รายงานต่อสำนักประกันคุณภาพ มก. สกอ. และ สมศ
1.2-4-8 ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย 
2.7-1 สรุปผลการประเมินโครงการ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2007”
2.7-2 สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนา เรื่อง “ร่วมพัฒนางานวิจัย มก. สู่การแก้ปัญหาชาติ และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มก. ปี 2554”
3.1-2-1 แผนกลยุทธ์ สวพ.มก.
3.1-2-2 แผนเขิงรุก สวพ.มก.
3.1-2-3 แผน/ผลการดำเนินงานฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
3.1-2-4 สรุปผลการประเมินหัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สถานี ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
3.1-3-1 รายงานการประชุมฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย
3.1-4-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ชุดต่าง ๆ
3.5-1 ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม บุคลากรฝ่ายสารสนเทศฯ
5.2-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.2-1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกรอกข้อมูลภาระงานในระบบภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยทางอินเตอร์เน็ต”
5.2-1-3 เว็บเพจประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือการปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.
5.2-1-4 ระบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยฯ 
5.2-2-1 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย มก.
5.2-2-2 เว็บเพจรายการเกษตรศาสตร์นำไทย
5.2-2-3 ระบบบริหารจัดการวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์แบบออนไลน์
5.2-2-4 โครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554-2556
5.2-2-5 เว็บเพจรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554-2556
5.2-2-6 ประกาศหลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยทที่สร้างผลกระทบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2554-2556 
5.2-4-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.
6.1-1-1 แผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.
6.1-3-1 คู่มือการกรอกข้อมูลระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.

 

 

Leave a Reply