ประวัติความเป็นมา/ปรัชญา ปณิธาน/พันธกิจ

 

kurdi_building2

ประวัติความเป็นมา

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยชุดแรกขึ้น เพื่อทำหน้าที่วางนโยบาย ส่งเสริม แนะนำ และประสานงานวิจัย ต่อมา พ.ศ. 2510 ได้ปรับรูปแบบให้มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่บริหารและจัดสรรเงินอุดหนุนวิจัย ประจำปีให้แก่คณะต่างๆ จึงเป็น มูลเหตุแรกของแนวคิดที่จะจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้นในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มูลเหตุที่สอง คือ เนื่องจากมีโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายที่จะรวมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ไว้เป็นศูนย์กลางสำหรับให้บริการแก่อาจารย์และนักวิจัย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการมีศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์กลางและองปฏิบัติการ วิจัยกลาง มูลเหตุที่สาม คือ ขณะนั้นบุคลากรตำแหน่งนักวิจัย นักวิชาการเกษตร ที่ทำงานอยู่ในศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เมื่อมีการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดีเป็นกองต่างๆ จึงเป็นปัญหาว่าบุคลากรเหล่านั้นจะไปสังกัดที่ใด ประกอบกับขณะนั้น มหาวิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์ ซึ่งมีโครงการวิจัยเฉพาะเรื่องอยู่หลายโครงการและมีนักวิจัยประจำอยู่ จึงจำเป็นต้องจัดหาหน่วยงานให้นักวิจัยเหล่านั้นเข้าสังกัดมูลเหตุดังกล่าว ทำให้เกิดโครงการจัดตั้ง “สำนักวิจัย” ประกอบกับมหาวิทยาลัย เห็นว่าสถานีฝึกนิสิตของคณะต่างๆ น่าจะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการรองรับงานวิจัยในทุกสาขาวิชา จึงเห็นสมควรปรับปรุง “สถานีฝึกนิสิต” เป็น “สถานีวิจัย” และให้รวมอยู่ในหน่วยงานกลาง เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยคณะต่างๆ ได้ใช้ปฏิบัติงานวิจัยและฝึกนิสิต ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชนและฝึกปฏิบัติงานให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นต่อ มาทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้ง “สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดยมี 4 สายงาน คือ สายงานวิจัยและประเมินผล สายงานบริการงานวิจัย สายงานประยุกต์งานวิจัย และสายงานสถานีวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Research and Development Institute–KURDI) จึงได้รับการจัดตั้งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2521 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2521 และถือว่า วันที่ 2 ตุลาคม 2521 เป็นวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากวันนั้นถึงวันนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและโครงสร้างหน่วยงาน จนกระทั่งมีการบริหารจัดการประสานงานวิจัยทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ

ปรัชญา ปณิธาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มุ่งมั่นบริหารงานวิจัย ด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างความเป็นเลิศด้านภูมิปัญญา เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการวิจัยที่เหมาะสมได้รับการยอมรับในระดับสูงจากการชี้ วัดทุกรูปแบบ ตลอดจนนำความรู้สู่การพัฒนาประเทศ

พันธกิจ

เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานวิจัย บริการงานวิจัย และจัดการสารสนเทศงานวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์