ประกันคุณภาพ

ประกาศ/คำสั่ง

  • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ สวพ.มก. ที่ 107/2559 ลงวันที่ 14 พ.ย.59 [Download]
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ตนเองของ สวพ.มก. ที่ 113/2559 ลงวันที่ 28 พ.ย.59 [Download]

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

  • ประจำปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) [Download]

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

  • ประจำปีการศึกษา 2558 (วันพฤหัสบดี ที่ 3 พ.ย.59) [Download]

 


การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจำปี

  • รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

งานแผน

  • แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ระยะสั้น (มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561) [Download]
  • แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ตามยุทธศาสตร์ มก.  [Download]
  • แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนา  ในระยะ 4 ปี (18 มิ.ย.57 – 17 มิ.ย.61) [Download]
  • แผนเชิงรุกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รอบปี พ.ศ. 2558 – 2561  [Download]