โครงการบุคลากรดีเด่น

ประจำปี 2560

 1. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประจำปี 2560
 2. แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
  1. แบบ 1/1 (ข้าราชการ)
  2. แบบ 1/2 (ลูกจ้างประจำ)
  3. แบบ 1/3 (พนักงานมหาวิทยาลัย)
  4. แบบ 1/4 (พนักงานเงินรายได้)
  5. แบบ 1/4(ล)  (ลูกจ้างชั่วคราว)
 3. แบบกรอกประวัติ (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานเงินงบประมาณ/พนักงานเงินรายได้)
 4. แบบกรอกประวัติ (ลูกจ้างชั่วคราว)
 5. แบบประเมินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (สำหรับกรรมการ)

ประจำปี 2559

 1. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
  ประจําปี 2559
 2. แบบกรอกประวัติการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
 3. แบบประเมินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
 4. แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ