ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

นาย ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
Mr. Nathawat Khlangsap
E-mail :  rdispk@ku.ac.th
ตำแหน่งทางบริหาร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ตำแหน่งทางวิชาการ
นักวิจัย
สังกัด
สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด
คณะวนศาสตร์
Head of Trat Agroforestry Research and Training Research Station
คุณวุฒิการศึกษา
  • วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.ม. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขางานวิจัยที่เชี่ยวชาญ
 วนเกษตร, การปลูกสร้างป่า, วนศาสตร์ชุมชน
ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ
  1. Khlangsap, N., W. Intakaew, P. Chai-ai and P. Suriyavongchai. 2007. Longan Cutivation in Thailand. Country report in International Training on Cutivation Techniques of Subtropical Fruit t Tree. Baise Agricultural Modern Research & Promotion Centre, Guangxi, P.R. China.
  2. ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ จงรัก วัชรินทร์รัตน์ และเออวดี อุบลศุข. 2548. ศักยภาพทางเศรษฐกิจของการปลูกไม้โตเร็วในระบบวนเกษตร. ใน รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย การวิจัยเบื้องต้นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการเพิ่ประสิทธิภาพการใช้ที่ดินโดยปลูกไม้โตเร็ว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กรุงเทพฯ.
  3. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ คมสัน เรืองฤทธิ์สระกุล ระเบียบ ศรีกงพาน และณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์. 2548. การใช้น้ำ และประสิทธิภาพการใช้น้ำของไม้โตเร็ว. ใน รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย การวิจัยเบื้องต้นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินโดยปลูกไม้โตเร็ว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กรุงเทพฯ.
  4. Khlangsap, S. and C. Wachrinrat. 2005. How agroforestry plays important roles as a tool for sustainable rehabilitation in degraded forest land. Proceeding of Forest Environment in Continental River Basins : with a focus on the Mekong River.
  5. Wachrinrat C., S. Khlangsap and S. Teejunyuk. 2005. Effect of Thinning on growth and yield of Acacia manguimDipterocarpus alatus mixed planatation. Proceedding on 8th round table conference on Dipterocarp. Ho Chi Minh City, Veitnam.
  6. มณฑล จำเริญพฤกษ์ และสมภัทร คลังทรัพย์. 2546. ผลของระยะปลูกต่อการเติบโตและผลผลิตของสวนป่าไม้ตีนเป็ด. วารสารวนศาสตร์ 22 :  92-99 น.
  7. มณฑล จำเริญพฤกษ์ และสมภัทร คลังทรัพย์. 2541. พืชสำคัญในระบบบวนเกษตร. สถานีวิจัยวนเกษตรตราด. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 272 หน้า.
  8. มณฑล จำเริญพฤกษ์ และสมภัทร คลังทรัพย์. 2538. การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาวนเกษตรในพื้นที่แนวกันชนบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าชาติภูเขียว. ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  97 หน้า.