หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Head of Scientific Equipment and Research Division)

ดร.นงณพชร คุณากร
Dr.Nongnapat Kunagorn
E-mail :  rdiswb@ku.ac.th
 
ตำแหน่งทางบริหาร
หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
Head of Scientific Equipment and Research Division
ตำแหน่งทางวิชาการ
นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ)
สังกัด
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
คุณวุฒิการศึกษา
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.ม. (เกษตรศาสตร์์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วทด. (เกษตรเขตร้อน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขางานวิจัยที่เชี่ยวชาญ
 • Plant cell organ and tissue culture
 • Plant transformation
ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ
 1. ฉัตรมณี สังข์สุวรรณ และ ศิริวรรณ บุรีคำ. 2551. อิทธิพลของ kinetin และ
  BA ที่มีต่อการชักนำให้เกิดยอดของกวาวเครือขาว. วารสารการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก. 5(2): 90
 2. มณฑา วงศ์มณีโรจน์, รงรอง หอมหวน, ศิริวรรณ บุรีคำ และ สุรัตน์วดี จิวะจินดา.
  2550. การขยายพันธุ์หนอนตายหยาก (Stemona tuberosa Lour.)โดยการใช้เหง้าและเทคนิคการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ.วารสารการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 5(2): 89
 3. มณฑา วงศ์มณีโรจน์, รงรอง หอมหวน, ศิริวรรณ บุรีคำ และ สุรัตน์วดี จิวะจินดา.
  2550. การเพิ่มประสิทธิภาพการชักนำราก หนอนตายหยาก (Stemona collinsae
  Craib.)ในสภาพปลอดเชื้อและการนำต้นออกปลูก. วารสารการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก. 5(2): 90
 4. ศิริวรรณ บุรีคำ. 2550. ขิงแดงสายพันธุ์ใหม่จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และ การฉายรังสีแกมม่า. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, หนังสือพิมพ์ ข่าวสด
  และ วารสารข่าวสวพ. ปี 11 ฉ.9 (กันยายน 2550) และเคหการเกษตรปี 31
  (สิงหาคม 2550)

การเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

 1. Siriwan Burikam. Cultural Factors Affect Embryogenic Callus Formation from Anther Culture of Asparagus officinaris L. Green Plant
  Breeding Technologies(Vienna International Plant Conference Association) Feb 2-5, 2010
 2. ศิริวรรณ บุรีคำ. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญของกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัส. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พัฒนาพืชสวนไทยเพื่อไทยเข้มแข็ง. 11-14 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรม กรุงศรีริเวอร์
  จ.อยุธยา
 3. ศิริวรรณ บุรีคำ. การชักนำให้เกิดต้นหน่อไม้ฝรั่งที่มีชุดโครโมโซม 1n โดยการเพาะเลี้ยงอับเรณู. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พัฒนาพืชสวนไทยเพื่อไทยเข้มแข็ง. 11-14 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา
 4. ฉัตรมณี สังข์สุวรรณ, ศิริวรรณ บุรีคำ และ วิเชียร กีรตินิจกาล. การเพิ่มปริมาณต้นกวาวเครือขาวโดยการเพาะเลี้ยงตาข้างในสภาพปลอดเชื้อ. ใน เรื่องเต็มการ
  ประชุมวิชาการครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ สาขาพืช. 17-20 มีนาคม

  2552. 94-100

 5. ศิริวรรณ บุรีคำ มณฑา วงศ์มณีโรจน์ และ สุลักษณ์ แจ่มจำรัส. การชักนำให้เกิดแคลลัสชนิดเอ็มบริโอจีนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเพิ่มปริมาณต้นหน่อไม้ฝรั่ง.
  การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7. 27-29 พฤษภาคม 2551.จ.พิษณุโลก
 6. ศิริวรรณ บุรีคำ มณฑา วงศ์มณีโรจน์ และ สุลักษณ์ แจ่มจำรัส. ผลของอุณหภูมิต่อการเกิดโซมาติกเอ็มบริโอเจนเนซีสจากการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรตัวผู้ของหน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus officinalis L.) การประชุม วิชาการพืชสวน แห่งชาติ
  ครั้งที่ 7. 27-29 พฤษภาคม 2551. จ.พิษณุโลก

 

Leave a Reply