หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย (Head of Research Information Division)

นางสาวมาลี สกุลนิยมพร
Miss Malee Sakulniyomporn

E-mail :  rdimal@ku.ac.th
ตำแหน่งทางบริหาร
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ตำแหน่งทางวิชาการ
เจ้าหน้าที่วิจัย (ชำนาญการ)
สังกัด
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Head of Research Information Division
คุณวุฒิการศึกษา
  • บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ
  • Supitsara Kietsuntisuk, Malee Sakulniyomporn, Napaporn Piamsa-nga, Pirawat Watanapongse, Punpiti Piamsa-nga, Information Framework on Research Competency Measurement for University, National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2008,) Pattaya, Thailand, 2008. (in Thai)

Leave a Reply